Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
82773

Thông báo Về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Pù Nhi nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 02/03/2021 16:50:49

Về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Pù Nhi nhiệm kỳ 2021-2026

UỶ BAN BẦU CỬ

XÃ PÙ NHI

Số: 01 /TB-UBBC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pù Nhi, ngày 22 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

Về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu

Hội đồng nhân dân xã Pù Nhi nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Ủy ban bầu cử xã Pù Nhi thông báo thời gian địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Pù Nhi nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1.Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dânxã Pù Nhi nhiệm kỳ 2021-2026

1.1 Thành phần hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Pù Nhi nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

a) Đơn ứng cử (Mẫu số 06/HĐBC-HĐND);

b) Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú (Mẫu số 07/HĐBC-HĐND);

c) Tiểu sử tóm tắt (Mẫu số 08/HĐBC-HĐND);

d) Bản kê khai tài sản thu nhập của người ứng cử (Mẫu số 09/HĐBC-HĐND);

đ) Mỗi bộ hồ sơ ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

1.2. Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn kê khai hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm theo Nghị quyết số 41 của Hội đồng bầu cử quốc gia (Ủy ban bầu cử xã sẽ in cấp phát hồ sơ hoặc có thể tải về từ Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia http://hoidongbaucu.quochoi.vn hoặc Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ Thanh Hóahttps://snv.thanhhoa.gov.vn).

Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải bảo đảm đúng theo các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử .

1.3. Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng 2 dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú.

2. Nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dânxã Pù Nhinhiệm kỳ 2021-2026

Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn bản trên địa bàn xã giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Pù Nhi nhiệm kỳ 2021-2026 và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Pù Nhi nhiệm kỳ 2021-2026 nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử xã.

Lưu ý: (1) Người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Pù Nhi nhiệm kỳ 2021-2026 phải là người đang cư trú hoặc công tác thường xuyên trên địa bàn xã Pù Nhi; (2) Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân tối đa ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở một cấp.

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Pù Nhi nhiệm kỳ 2021 - 2026

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ:Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày22/02/2021và kết thúc vào 17 giờ 00 ngày14/3/2021; (riêng thứ Bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật, ngày 14/3/2021 Ủy ban bầu cử xã tổ chức tiếp nhận hồ sơ như các ngày làm việc trong tuần).

b) Địa điểm nhận hồ sơ:Văn phòng UBND xã (cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử xã Pù Nhi), Ủy ban nhân dân xã Pù Nhi, bản Na Tao, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban bầu cử xã Pù Nhi trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- TTĐU –TT HĐND ( báo cáo);

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã;

- Thành viên Ủy ban bầu cử xã;

- Cổng Thông tin điện tử xã (đưa tin);

- Các đơn vị bản;

- Lưu: UBBC xã;

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Văn Nhân

Thông báo Về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Pù Nhi nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 02/03/2021 16:50:49 (GMT+7)

Về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Pù Nhi nhiệm kỳ 2021-2026

UỶ BAN BẦU CỬ

XÃ PÙ NHI

Số: 01 /TB-UBBC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pù Nhi, ngày 22 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

Về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu

Hội đồng nhân dân xã Pù Nhi nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Ủy ban bầu cử xã Pù Nhi thông báo thời gian địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Pù Nhi nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1.Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dânxã Pù Nhi nhiệm kỳ 2021-2026

1.1 Thành phần hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Pù Nhi nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

a) Đơn ứng cử (Mẫu số 06/HĐBC-HĐND);

b) Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú (Mẫu số 07/HĐBC-HĐND);

c) Tiểu sử tóm tắt (Mẫu số 08/HĐBC-HĐND);

d) Bản kê khai tài sản thu nhập của người ứng cử (Mẫu số 09/HĐBC-HĐND);

đ) Mỗi bộ hồ sơ ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

1.2. Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn kê khai hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm theo Nghị quyết số 41 của Hội đồng bầu cử quốc gia (Ủy ban bầu cử xã sẽ in cấp phát hồ sơ hoặc có thể tải về từ Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia http://hoidongbaucu.quochoi.vn hoặc Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ Thanh Hóahttps://snv.thanhhoa.gov.vn).

Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải bảo đảm đúng theo các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử .

1.3. Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng 2 dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú.

2. Nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dânxã Pù Nhinhiệm kỳ 2021-2026

Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn bản trên địa bàn xã giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Pù Nhi nhiệm kỳ 2021-2026 và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Pù Nhi nhiệm kỳ 2021-2026 nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử xã.

Lưu ý: (1) Người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Pù Nhi nhiệm kỳ 2021-2026 phải là người đang cư trú hoặc công tác thường xuyên trên địa bàn xã Pù Nhi; (2) Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân tối đa ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở một cấp.

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Pù Nhi nhiệm kỳ 2021 - 2026

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ:Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày22/02/2021và kết thúc vào 17 giờ 00 ngày14/3/2021; (riêng thứ Bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật, ngày 14/3/2021 Ủy ban bầu cử xã tổ chức tiếp nhận hồ sơ như các ngày làm việc trong tuần).

b) Địa điểm nhận hồ sơ:Văn phòng UBND xã (cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử xã Pù Nhi), Ủy ban nhân dân xã Pù Nhi, bản Na Tao, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban bầu cử xã Pù Nhi trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- TTĐU –TT HĐND ( báo cáo);

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã;

- Thành viên Ủy ban bầu cử xã;

- Cổng Thông tin điện tử xã (đưa tin);

- Các đơn vị bản;

- Lưu: UBBC xã;

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Văn Nhân

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC